PRIEKŠLIKUMI un PADOMI

[1]

Pašlaik, lai jauns uzņēmums piereģistrētos par PVN maksātāju, Valsts ieņēmumu dienests (VID) pieprasa informāciju par ārpakalpojuma grāmatvedi (ja nav sava grāmatveža). Praksē bieži vien notiek šādi – klients ar mani (ārpakalpojuma grāmatvedi) noslēdz līgumu par grāmatvedības kārtošanu, piereģistrējas par PVN maksātāju un… pazūd.

Protams, es nesaņemu maksu par pakalpojumu un rezultātā arī pārtraucu šo līgumu. Taču VIDā saglabājas informācija par mani kā par ārpakalpojuma grāmatvedi šim uzņēmumam.

Priekšlikums: Vajadzētu izveidot un uzturēt datu bāzi ar klientu sarakstu, kurus apkalpo konkrētais ārpakalpojuma grāmatvedis. Es nevēlos būt atbildīga par klientiem, kuri ir “pazuduši”.

Lūcija L., LRĀGA biedre 08.12.2020

LRĀGA padoms:

Šādā gadījumā ārpakalpojuma grāmatvedim iesakām nosūtīt oficiālu informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par to, ka grāmatvedības apkalpošanas līgums ir pārtraukts. Tādējādi ārpakalpojuma grāmatvedis pasargās sevi no jautājumiem, kādi varētu rasties turpmāk sakarā ar šāda klienta, iespējams, negodprātīgu rīcību.

Attiecībā uz priekšlikumā minēto datu bāzi – domājams, ka šādas datu bāzes veidošana būtu pretrunā ar komercnoslēpuma pamatprincipiem. Protams, VID var šādus datus ievākt un uzglabāt, taču publiski gan tiem nevajadzētu būt pieejamiem. 

Padomu sniedza: Oskars Springis, LRĀGA dibinātājs un biedrs, grāmatvedības sistēmu konsultants, Anglijas un Velsas kvalificēto grāmatvežu institūta biedrs, SIA “Industry Services” galvenais grāmatvedis un valdes priekšsēdētājs, žurnāla “Bilance” ārštata autors

tālr.+44 (0) 7479032025 e-pasts: oskars.springis@lraga.lv  08.12.2020

========================================

 

18.03.2021

Valsts ieņēmumu dienesta Paziņojums:
VID saskaņā ar 02.05.2000. MK not.Nr.164 “Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas” no VSAA elektroniski ir saņēmis informāciju par pārmaksātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – obligātās iemaksas). Pārmaksātās obligātās iemaksas ir ieskaitītas nākamo periodu izmaksās. Ja vēlaties, lai pārmaksātās obligātās iemaksas tiktu pārskaitītas uz Jūsu norādīto kontu, lūdzam iesniegt iesniegumu. Informējam, ka gadījumā, ja Jums izveidosies nodokļu parādi, pārmaksa tiks ieskaitīta nodokļu parādu segšanai bez Jūsu iesnieguma.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atbilde:

25.10.2016. stājās spēkā grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, ar kuriem pārejas noteikumi tika papildināti ar 60.punktu, kas noteica, ka sākot no 2018.gada 1.janvāra, Aģentūra triju gadu laikā informē Valsts ieņēmumu dienestu par darba devēja un sociāli apdrošinātās personas pārmaksātajām iemaksām, kuras uzkrātas par periodu līdz 2016.gada 31.decembrim un kuru apmērs sasniedz vai pārsniedz 35 procentus no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, un pārmaksas atmaksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Tas nozīmē, ka VSAA, sākot no 2018.gada 1.janvāra triju gadu laikā (no 2018.gada līdz 2020.gadam) veica uzkrāto pārmaksāto iemaksu atmaksāšanu atbilstoši MK noteiktajai kārtībai, t.i., 02.05.2000. MK noteikumiem Nr.164 “Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un aprēķināts un pārskaitīts solidaritātes nodoklis”.
Minēto MK noteikumu 28.punkts paredz, ka pārmaksātās obligātās iemaksas, kuras uzkrātas līdz 2016. gada 31. decembrim un kuru apmērs sasniedz vai pārsniedz 35 procentus no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, aģentūra triju gadu laikā atmaksā:
28.1. personām – pēc uzvārda alfabēta secībā;
28.2. darba devējiem – vienā reizē par visiem darba ņēmējiem ar Valsts ieņēmumu dienesta starpniecību.
Līdz ar to atbilstoši minētajam darba devējiem ar Valsts ieņēmumu dienesta starpniecību tika nosūtīta informācija par darba devēju pārmaksātajām iemaksām, kuras bija uzkrātas līdz 2016.gada 31.decembrim.

Papildus informācija: 
Šīs summas ir VSAOI likmju nesakritība par periodu  līdz 31.12.2016. Piemēram, darbiniekam tika piemērota pilnā likme, tika piešķirta pensija, darba devējs par to uzzināja pēc 3 mēnešiem, VSAOI iemaksas netika pārrēķinātas. Par kuru gadu, kuram darbiniekam – nevajag censties skaidrot. VSAA uzskata, ka darbinieki “jāliek mierā”, DŅ daļu atmaksāt nevajag. Vēl jo vairāk, ka daudzi no tiem darbiniekiem sen jau kā vairs nestrādā. Šī versija ir saskaņota ar VID – neko nevienam neatmaksāt. Naudas summa paliek uzņēmuma rīcībā.
Iegrāmatošanas variants: 
Debetā samazināt (kreditēt) aprēķinātās sociālās iemaksas un debetā šo summu ielikt Vienotajā nodokļu kontā.
D5725 (vienotais konts) K73xx (aprēķinātās VSAOI). Ja D73xx nav ko samazināt – K81xx – dažādi ieņēmumi.
=======================================================================================

Jautājums:

Mana meita pārliecināja mani noslēgt dzīvības apdrošināšanas līgumu (ar līdzekļu uzkrāšanu – ilgtermiņa) ārvalsts firmā Eiropas Savienībā.
Par šādiem maksājumiem tiek veikta IIN atmaksa, iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju. Samaksātā apdrošināšanas prēmija tiek norādīta deklarācijas 7.rindā. Tā nevar pārsniegt 10% no 1.rindā norādītās ienākumu summas.
Deklarācijā par 2020.gadu 7.rinda ir neaktīva – summu nevar ierakstīt. Kā rīkoties, lai šo samaksāto apdrošināšanas summu iekļautu deklarācijā?

Genoveva Voilaka
Pušmucovā

LRĀGA atbilde:

Lai Gada IIN deklarācijā iekļautu samaksātās dzīvības apdrošināšanas prēmijas summu (samaksāta citā valstī, VID par to nav saņēmis informāciju no apdrošinātāja), jārīkojas šādi:
Jāatver deklarācijas D lapa.
Ar peles kursoru jāuziet uz 2-1.prim rindas un jānospiež peles kreisais taustiņš, atvērsies D lapas 7.rindas tabula.
Šajā tabulā jāaizpilda visi prasītie dati. Tabula jāaizver.
Tādējādi deklarācijas D lapā automātiski aizpildīsies 7.rinda.
Jāatceras, ka šajā gadījumā deklarācijai jāpievieno arī maksājuma uzdevuma kopija.