Finanšu ministram, VID ģenerāldirektorei – par ārpakalpojuma grāmatveža pieredzi 19.06.2021

Rīgā, 2021.gada 19.jūnijā. Nr.2021.06/19

Latvijas Republikas Finanšu ministram
God. J.Reira kungam

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektorei
Cien.Ievai Jaunzemei

Godātais J.Reira kungs!
Cienījamā I.Jaunzemes kundze!

Par ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu

Biedrība “Latvijas Republikas Ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija”, kuru pamatojoties uz Biedrības statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Aivars Droiskis, turpmāk tekstā – Asociācija, apvieno profesionālus ārpakalpojumu grāmatvežu nozares pārstāvjus no visas Latvijas, kuriem ir ilggadēja pieredze grāmatvedības ārpakalpojumu nozarē, sniedzot pakalpojumus klientiem, kuri pārstāv dažādas tautsaimniecības nozares.

Asociācija ir iepazinusies ar pieņemtajiem likuma “Par grāmatvedību”, turpmāk tekstā – Likums, grozījumiem, kas paredz ieviest ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu un nosaka licencēšanas kārtību. Likuma grozījumi paredz Likuma 3.panta trešās daļas 2.punktu izteikt šādā redakcijā – ārpakalpojuma grāmatvedis ir persona, kura, pamatojoties uz rakstveida līgumu ar uzņēmumu (izņemot darba līgumu), apņemas sniegt vai sniedz klientam grāmatvedības pakalpojumus, kuras kvalifikācija atbilst vismaz ceturtā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomā, ko apliecina attiecīgs izglītības dokuments (diploms vai apliecība), un kurai ir vismaz triju gadu pieredze grāmatvedības jomā.. Tāpat Likums tiek papildināts ar 15.3.pantu, 15.4.pantu, 15.5.pantu, 15.6. pantu un 15.7. pantu, kas nosaka kārtību, kādā notiks ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšana.

Likuma 15.3.panta pirmā daļa nosaka, ka “Ārpakalpojuma grāmatveža darbība ir atļauta, ja tam ir spēkā licence.”. Tāpat, Likuma 15.3.panta otrā daļa nosaka, ka “Ārpakalpojuma grāmatveža licences izsniegšanu, termiņa pagarināšanu (turpmāk – pārreģistrācija), apturēšanu, anulēšanu un ārpakalpojuma grāmatvežu uzraudzību veic Valsts ieņēmumu dienests. Ārpakalpojuma grāmatveža licenci izsniedz uz pieciem gadiem.”.

Savukārt, Likuma 15.4.pants paredz, ka “Persona, kas vēlas uzsākt grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanu vai pārreģistrēt licenci, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju: [..] Iesniegumam pievieno šādus dokumentus: [..] apliecinājumu par profesionālo pieredzi..

Iekšējo diskusiju rezultātā Asociācijas biedri ir konstatējuši, ka Likumā nav sniegts detalizēts skaidrojums par to, kas likumdevēja un licencējošās iestādes izpratnē tiek uzskatīts par “apliecinājumu par profesionālo pieredzi”, kā rezultātā vairumam grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzēju nav skaidrības par to, kā pierādīt savu profesionālo pieredzi nozarē. Asociācijas interpretācijā kā viens no profesionālās pieredzes apliecinājumiem varētu būt atbildīgā grāmatveža darba līgums ar grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzēju (ar citu darba devēju), tomēr ir pietiekoši daudz situāciju, kad šāds darba līgums nav noslēgts, piemēram, grāmatvedības ārpakalpojumus sniedz saimnieciskās darbības veicējs (pašnodarbināta persona), grāmatvedības ārpakalpojumus sniedz SIA vienīgais valdes loceklis un vienlaicīgi vienīgais SIA dalībnieks, kurš, ievērojot, normatīvo aktu prasības, nesaņem atalgojumu un nav noslēdzis darba līgumu, kā arī citas nestandarta situācijas. Atkārtoti vēlamies uzsvērt, ka normatīvajā regulējumā nav iekļauts konkrēts skaidrojums, kā šādiem grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējiem pierādīt savu profesionālo pieredzi.

1993.gada 28.oktobra likuma “Par Valsts ieņēmumu dienesta” 1.pants nosaka, ka “Valsts ieņēmumu dienests ir finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas.”.

Savukārt, likuma “Par valsts ieņēmumu dienestu” 8.pants nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienesta uzdevumi nodokļu (nodevu) administrēšanā (turpmāk – nodokļu administrēšana) ir noteikti likumā “Par nodokļiem un nodevām” (18.pants). Papildus tiem Valsts ieņēmumu dienests: [..] izdod ieteikumus nodokļu maksātājiem par nodokļu deklarāciju izpildīšanas kārtību un nodokļu maksājumu uzskaiti nodokļu maksātāju grāmatvedībā, kā arī citus informatīva rakstura ieteikumus nodokļu jomā; [..] apmāca Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņus (darbiniekus) un informē sabiedrību par nodokļu maksāšanas nozīmīgumu, veicinot nodokļu saistību labprātīgu izpildi un nodokļu iekasēšanu un rīkojot informatīvus pasākumus un konkursus, kā arī konsultē nodokļu maksātājus nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos, kas attiecas uz konkrēto nodokļu maksātāju un radušies šā maksātāja ar nodokli apliekamo darbību rezultātā;.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam:

Sniegt detalizētu skaidrojumu par to, kā grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējs licencējošajai iestādei (Valsts ieņēmumu dienestam) varēs pierādīt savu profesionālo pieredzi nozarē, un kādus dokumentus licencējošā iestāde uzskatīs par atbilstošiem profesionālās pieredzes apliecinājumam.

Patiesā cieņā,

Aivars Droiskis
Grāmatvedības eksperts, finansu konsultants
Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājs
SIA „Gamma AD” (NMR kods 40003769863) Valdes loceklis

 Sagatavoja: Oto Kristiāns Abrams
+371 22 008 116
info@abrams.lv

Finanšu ministrijas atbilde lasāma šeit.