Par minimālo VSAOI ieviešanas atlikšanu – 02.06.2021 vēstule

2021.gada 2.jūnijā Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija nosūtīja vēstuli “Par minimālo VSAOI ieviešanas atlikšanu”, kas adresēta Valsts prezidentam, Saeimai, Ministru prezidentam un Finanšu ministrijai.

Biedrība “Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija”, kuru pamatojoties uz Biedrības statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Aivars Droiskis, turpmāk tekstā – Asociācija, apvieno profesionālus ārpakalpojuma grāmatvežu nozares pārstāvjus no visas Latvijas, kuriem ir ilggadēja pieredze grāmatvedības ārpakalpojumu nozarē, sniedzot pakalpojumus klientiem, kuri pārstāv dažādas tautsaimniecības nozares.
Asociācija ir iepazinusies ar pieņemtajiem likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” turpmāk tekstā – Likums, grozījumiem, kas paredz Likumu papildināt ar 20.4.pantu, kas nosaka minimālo obligāto sociālo iemaksu objektu, tā noteikšanu un iemaksu veikšanas kārtību. Tāpat Likuma pārejas noteikumu 75.punkts nosaka, ka Likuma 20.4.pants stāsies spēkā 2021.gada 1.jūlijā.
Ņemot vērā Asociācijas biedru savstarpējās diskusijas, kā arī Asociācijas biedru veiktās klientu aptaujas par iepriekš minēto normu, Asociācija ir secinājusi, ka:
Iepriekš minētās normas izstrādes un pieņemšanas process ir bijis sasteigts, tās izstrādes procesā netika veikta atbilstoša datu analīze, un netika izvērtēta šīs normas ieviešanas ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Latvijā, kā arī izstrādes procesā netika pilnvērtīgi iesaistītas nozari pārstāvošās nevalstiskās organizācijas.
Aptuveni mēnesi pirms normas stāšanās spēkā ne uzņēmējiem, ne grāmatvežiem vēl joprojām nav skaidra priekšstata un nav izpratnes par šīs normas praktisku piemērošanu, kā arī ne no likumdevēja puses, ne no normas izpildi kontrolējošajām institūcijām (Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra) nav skaidri definēti nosacījumi normas praktiskai piemērošanai, kā arī nav izstrādāti atbilstoši metodiskie materiāli. Vēlamies uzsvērt, ka Asociācijas ieskatos šāda situācija būtiski apdraud tiesiskās paļāvības principu, proti, gan uzņēmējiem, gan grāmatvežiem ir liegta iespēja laicīgi plānot savu darbību un plānot, kā konkrētais saimnieciskās darbības veicējs spēs šo normu ieviest praksē, un kā šīs normas ieviešana praksē ietekmēs konkrētā saimnieciskās darbības veicēja darbību un finansiālo situāciju. Šāda neskaidru apstākļu situācija ir radījusi būtisku satraukumu gan uzņēmēju, gan grāmatvežu vidū. Tāpat šajā normā nav skaidri definēts, kā rīkoties dažādās nestandarta situācijās un kuram darba devējam būs pienākums veikt sociālās iemaksas, piemēram, ja darbinieks tiek nodarbināts pie diviem dažādiem darba devējiem, un darbinieks ne pie viena no darba devējiem nav iesniedzis algas nodokļu grāmatiņu, un abās darba vietās darbinieka sociālās iemaksas nesasniedz sociālo iemaksu minimālo objektu.
Iepriekš minētās normas stāšanās spēkā ir radījusi būtisku satraukumu uzņēmējdarbības vidē, tajā skaitā arī ārpakalpojuma grāmatvežu un viņu klientu vidū, gan iepriekš minēto apstākļu dēļ, gan arī tādēļ, ka vīrusa Covid-19 ierobežošanas pasākumi ir pasliktinājuši daudzu uzņēmēju finanšu situāciju, un iepriekš minētās normas stāšanās spēkā jau 2021.gada 1.jūlijā to pasliktinās vēl vairāk.
Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, Asociācija uzskata, ka Likuma 20.4.panta stāšanās spēkā ar 2021.gada 1.jūliju nav pieļaujama un ir nepieciešams normas stāšanos spēkā atlikt, ar mērķi to izstrādāt kvalitatīvi un nesasteigti, kā arī izstrādāt atbilstošus metodiskos norādījumus.
Lūdzam Jūs izvērtēt iespēju atlikt Likuma 20.4.panta stāšanos spēkā ar 2021.gada 1.jūliju un izveidot attiecīgas darba grupas normas atkārtotai izvērtēšanai. Nepieciešamības gadījumā Asociācija ir gatava iesaistīt savus biedrus – ārpakalpojuma grāmatvežu nozares pārstāvjus – iepriekš minētajās darba grupās.
Patiesā cieņā,
Valdes priekšsēdētājs                                      Aivars Droiskis

Sagatavoja:
Oto Kristiāns Abrams
+371 22 008 116
info@abrams.lv

Finanšu ministrijas atbilde lasāma šeit.