APSTIPRINĀTI                                                                                                                                                      

Dibināšanas sapulcē                    Rīgā, 29.11.2020                          Protokols No.2020-01

Grozījumi apstiprināti Biedru sapulcē 11.02.2022, Protokols No.2022-1

Biedrības “Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija”

S T A T Ū T I

1. Biedrības nosaukums

Biedrības nosaukums ir “Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija” (turpmāk – Biedrība). Biedrības saīsinātais nosaukums – Biedrība LRĀGA.

2. Biedrības mērķi:

2.1. Īstenot, veicināt un pilnveidot biedru profesionālo, ekonomisko un sociālo interešu aizsardzību;

2.2. Veicināt biedru profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, progresīvās pieredzes popularizēšanu un apgūšanu, grāmatvedības uzskaites pilnveidošanu un attīstību Latvijā, tajā skaitā veicināt vienotu profesionālo standartu un kritēriju ieviešanu;

2.3. Organizēt biedru kvalifikācijas paaugstināšanas kursus un seminārus, veicināt profesijas prestiža paaugstināšanu, sekmēt grāmatvedības ārpakalpojuma popularizēšanu;

2.4. Organizēt pieredzes apmaiņu un veicināt sadarbību ar radniecīgām organizācijām;

2.5. Piedalīties normatīvo aktu priekšlikumu izstrādāšanā un apspriešanā grāmatvedības uzskaites, finanšu un nodokļu jomā;

2.6. Pārstāvēt ārpakalpojuma grāmatvežu un biedru profesionālās intereses valsts un pašvaldību iestādēs un nevalstiskajās organizācijās.

3. Biedrības darbības termiņš

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru uzņemšana, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kā arī tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam pievienojamo dokumentu sarakstu apstiprina Biedrības Valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde.

Pieteicēja lūgumu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

Uz Valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, tiek uzaicināts pieteicējs, kuram tiek dota iespēja paust savu viedokli.

Valde neizskata pieteikumu, ja nav samaksāta iestāšanās nauda. Ja pieteicējs netiek uzņemts par Biedrības biedru, iestāšanās nauda tiek atmaksāta pieteicējam 10 (desmit) dienu laikā.

Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai.

Valde savu motivēto lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam vienas nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada (12 mēnešu) termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Valdei.

4.5. Ar Valdes lēmumu biedru var izslēgt no Biedrības šādos gadījumos:

4.5.1. biedrs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus nav maksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda biedru sapulces un Valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus biedra pienākumus un uzņemtās saistības.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru uz Valdes sēdi un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai.

Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai.

Valdes lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija izslēdzamajam biedram tiek paziņota rakstveidā piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tajā skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, paust un aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības Statūtus un pildīt biedru sapulces un Valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību un līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.

5.3. ievērot konfidencialitāti, ja Valde vai biedru sapulce ir pieņēmusi attiecīgu lēmumu šajā jomā.

5.4. Ar biedru sapulces un Valdes lēmumiem biedram var noteikt papildu saistības. Nosakot biedram papildu saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

6. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienību darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības Nolikums, ko apstiprina biedru sapulce.

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedru sapulcē biedri piedalās personīgi. Ja biedrs biedru sapulcē piedalās ar pārstāvja starpniecību, pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vismaz vienu reizi gadā.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot biedru sapulces sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no sapulcē klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. Izpildinstitūcija

(ar 11.02.2022 grozījumiem)

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju, kurš organizē Valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem.

8.5. Valde lēmumu pieņem ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

8.6. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi Valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.

8.7. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā tiek ierakstīti pieņemtie lēmumi, norādot katra Valdes locekļa balsojumu par katru lēmumu.

8.8. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi.

8.9. Pārējie Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopā ar vienu valdes locekli.

8.10. Valdes priekšsēdētājs un visi valdes locekļi savus pienākumus pilda bez atlīdzības.

Biedru sapulce var noteikt atlīdzību Valdes priekšsēdētājam un Valdes loceklim, ja Biedrības finansiālā situācija to atļauj.

9. Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības Valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā vienu reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā vienreizēju iestāšanās maksu, iestājoties Biedrībā (reizē ar pieteikuma iesniegšanu), un biedru naudu šādā termiņā – katru mēnesi līdz pārskata mēneša 20. (divdesmitajam) datumam.

10.2. Iestāšanās maksas un biedra naudas apmēru iesaka Biedrības Valde un apstiprina biedru sapulce.

10.3. Papildus kārtējiem biedru naudas maksājumiem biedru sapulce pēc Valdes priekšlikuma var lemt par vienreizēju biedru naudas maksājumu iekasēšanu ar mērķi segt konkrētus Biedrības izdevumus. Šos biedru naudas maksājumus Biedrības Valde bez biedru sapulces piekrišanas nav tiesīga izmantot citu Biedrības izdevumu segšanai.

10.4. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no biedra naudas uz laiku, kas nav ilgāks par trīs gadiem vai no iestāšanās naudas samaksas par biedra īpašiem nopelniem un ieguldījumu Biedrības darbībā vai mērķu sasniegšanā.

11. Biedrības reorganizācija, apvienošana, sadalīšana

Biedrības reorganizācija, apvienošana vai sadalīšana notiek saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumiem, ja Valde pieņēmusi attiecīgu lēmumu un biedru sapulce likumā noteiktajā kārtībā to ir apstiprinājusi.